رویداد ملی جوانه ها

ویژه کسب و کارهای الکترونیکی دانشجویی

منتخبین رویداد ملی جوانه ها
10 طرح برگزیده
آموزه های توسعه کسب و کار الکترونیکی در ایران
آموزه های توسعه کسب و کار الکترونیکی در ایران
ابزارهای تحلیل کسب و کارهای الکترونیکی
ابزارهای تحلیل کسب و کارهای الکترونیکی
چالش های بین المللی سازی کسب و کارهای الکترونیکی
چالش های بین المللی سازی کسب و کارهای الکترونیکی
تحلیل و بهینه سازی مدل های درآمدی کسب و کارهای الکترونیکی
تحلیل و بهینه سازی مدل های درآمدی کسب و کارهای الکترونیکی

رویداد ملی جوانه ها

رویداد توانمندسازی کسب و کارهای الکترونیکی دانشجویی