درباره ما

پایگاه جامع کسب و کارهای دیجیتالی

اطلس تجارت الکترونیک کشور به منظور حمایت، هدایت و توسعه زیست بوم تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای دیجیتالی ایجاد شده است.

خدماتی که اطلس ارائه می دهد

حمایت همه جانبه از کسب و کارهای دیجیتالی

اطلس تجارت الکترونیکی با حمایت از فعالین  زیست بوم کسب و کارهای دیجیتالی در پی آن است تا سهم اقتصاد دیجیتال را در سپهر اقتصادی کشور تقویت و ارتقا ببخشد.